Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy następujące informacje.

Dane administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie i za pomocą jego funkcjonalności oraz w związku z umowami o świadczenie usług szkoleniowych jest : 2Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Plac Niepodległości 28, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000826084, NIP: 788-203-07-67, e-mail: office@2press.pl; telefon: (48) 574 224 228.

Dane inspektora ochrony danych

Nie wyznaczono.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę podczas prowadzenia korespondencji w sprawie warunków usługi lub uzyskania innych informacji (dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające), przy wysłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy, przy zapisie na Newsletter, podczas akceptacji plików cookies;

 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. „b” RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: a ) jeżeli otrzymujemy od Ciebie płatności (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – art. 106b, art. 106e);

 4. na podstawie art. 6 ust.1 lit. „f” RODO tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub osób trzecich.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, informacje o urządzeniu i systemie operacyjnym, IP, identyfikator przeglądarki internetowej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być przekazane na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub obsługi zgłoszenia, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, naszym pracownikom, współpracownikom, księgowym i prawnikom, firmom IT, firmie hostingowej, bankom, Freshmail Sp. z o.o. jeżeli przesyłamy do Ciebie newsletter, firmie udostępniającej serwery do przechowywania plików.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane:

 1. w celach opartych na zgodzie do czasu wycofania zgody,

 2. w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,

 3. w celach opartych na przepisach prawa, przez czas wskazany w przepisach.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub osób trzecich

W prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub osób trzecich leży:

 1. zabezpieczenie informacji i dowodów, na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

 2. możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji,

 3. przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw,

 4. marketing bezpośredni usług własnych,

 5. wtyczki mediów społecznościowych w Serwisie www.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o prawie skargi

W przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób naruszający prawo, osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych

Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej działającej w interesie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na zgodzie, w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług, dostawy towarów i wykonania zlecenia.

Informacja o profilowaniu

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (nie profilujemy).

 

Skontaktuj się z nami

POLSKA / Poland
2PRESS sp. z o.o.
Plac Niepodległości 28, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 788-203-07-67, REGON: 385417374
VAT: No. PL7882030767
ČESKO / Czech Republic
2PRESS HOLDING s.r.o.
Ježkova 1054/10, Praha 3 13000
DIC CZ06288961, IČO 06288961
VAT: No. CZ06288961

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadaj pytanie

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google. Privacy Policy and Terms of Service apply.